ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door of met MUZE B.V. (hierna: Muze) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Muze B.V.
Van Leeuwenhoekstraat 11
3846 CA Harderwijk, Nederland
Telefoonnummer: 088-2356893; ma t/m vrij 09:00 – 17:00
E-mailadres: info@muze-skincare.nl

KvK-nummer: 85072931
BTW-identificatienummer: NL863498383B01

Artikel 3. Allergie
3.1 Hoewel Muze de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het ontwikkelen van haar producten, kan er bij het gebruik daarvan helaas in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden. Omdat ieder persoon uniek is, kan een allergische reactie niet goed van te voren worden voorspeld. Probeer daarom altijd eerst een klein beetje van een product op een niet zichtbare plek, voordat het product wordt gebruikt. Een vernieuwd of aangepast product moet altijd opnieuw worden getest alvorens het wordt gebruikt.
3.2 Omdat Muze helaas niet kan voorspellen of een allergische reactie optreedt, is zij daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan altijd contact worden opgenomen met Muze in geval van vragen.

Artikel 4. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Muze zijn vrijblijvend (tenzij anders is aangegeven) en Muze behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (maar in dat geval heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren).
4.2 Wanneer u een bestelling plaatst via onze website, dan komt de overeenkomst met Muze pas tot stand nadat Muze de acceptatie (en niet enkel de ontvangst) van de bestelling aan u heeft bevestigd. Muze is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Muze dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Muze niet.
4.4 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Muze onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en eventueel ook de acceptatie van de bestelling door Muze. Zolang de ontvangst niet door Muze is bevestigd, kunt u de overeenkomst nog ontbinden.

Artikel 5. Prijzen en betalingen
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
5.2 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzend- en administratiekosten, vermeld. Betaling geschiedt op de wijze zoals vermeld op de website.

Artikel 6. Levering
6.1 Muze bezorgt alleen in Nederland en België. Zendingen naar andere landen zijn niet mogelijk.
6.2 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.
6.3 Levertijden zijn slechts bij benadering en de enkele overschrijding van een toegezegde leverdatum is geen tekortkoming van Muze.
6.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, dan geldt de andere leveringstermijn. Een indicatie van de leverdatum of het bezorgmoment geldt niet als het overeenkomen van een afwijkende leveringstermijn.
6.5 Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval per deellevering het leveringstijdstip opgeven.
6.6 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 7. Herroepingsrecht 
Mocht je spijt hebben van je aankoop kun je deze binnen 14 dagen nadat de bestelling bij je bezorgd is zonder opgave van redenen, herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat je ons product in bezit krijgt. Om je bestelling te herroepen stuur je ons een ondubbelzinnige verklaring per e-mail om ons op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je de betaling niet later dan 14 dagen retour nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij het product in goede staat hebben teruggekregen. Je dient de goederen niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor je eigen rekening. Je kan slechts een beroep doen op het herroepingsrecht als het product en de verpakking zich in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden. Indien je na het plaatsen van de bestelling je op het herroepingsrecht beroept en het product en de verpakking in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Muze worden ontvangen ben je slechts de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product aan Muze verschuldigd. Wordt het product en/of de verpakking echter niet in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Muze ontvangen, dan ben je aansprakelijk voor de hierdoor door Muze geleden en te lijden schade. Terugzending van het product kan geschieden voor rekening van de klant doch niet eerder dan na voorafgaande aanmelding van retourzending bij Muze per email naar info@muze-skincare.nl . Terugzending geschiedt voor eigen risico. Muze is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder schade die door diefstal en verlies, die bij terugzending van het product is ontstaan.

De bedenktijd en het herroepingsrecht van de consument zoals omschreven in dit artikel gelden slechts ten aanzien van die zaken waarvan niet in Europese Richtlijnen, Europese Verordeningen of Nederlandse wetgeving is bepaald dat hier geen herroepingsrecht voor geldt.

Artikel 8. Retourzendingen
8.1Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing na aflevering van het laatste product) aan Muze te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening.
8.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
(a) het product is gebruikt;
(b) u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
(c) de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
8.3 Retourbeleid: Neem contact op met onze klantenservice om je retourzending aan te melden. Meldt het retourproduct binnen 14 werkdagen na ontvangst van de order aan. Dit kun je doen door een mail te sturen naar info@muze-skincare.nl onder vermelding van je naam, ordernummer en reden van retour. Als wij geen retourmelding hebben ontvangen, kunnen wij je retour helaas ook niet in behandeling nemen. Om in aanmerking te komen voor een retour, dient het Muze product ongebruikt, ongeopend, onbeschadigd en in de originele verpakking te zitten. Enige gebreken of defecten dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van je bestelling gemeld te worden via email aan info@muze-skincare.nl. Wij voorzien jou, indien akkoord, van een registratienummer wat 30 dagen na afgifte geldig is. Zonder registratienummer en orginele pakbon kunnen we het retourproduct niet in behandeling nemen. Print de e-mail met het registratienummer en ordernummer uit en voeg dit samen met de orginele pakbon aan de retourzending toe. Stuur het retourproduct + eventuele gratis ontvangen producten (zoals samples en miniaturen) per post naar het opgegeven adres, het liefst in dezelfde verzenddoos. Je bent zelf verantwoordelijk voor een correcte verpakking en de retourkosten zijn voor je eigen rekening.
8.4 Muze zal met 5 – 10  werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u die kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

Artikel 9. Garantie en Klachten
9.1 Garantie: Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.
9.2 Klachten: Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door ons contactformulier in te vullen of telefonisch contact met ons op te nemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 10. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. De originele verpakking mag niet worden geopend en een aanwezig zegel mag niet worden verbroken, op straffe van verval van het recht om het product te retourneren.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Muze schriftelijk opgave doet van een adres, is Muze gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Muze schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Muze gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Muze in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Muze vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Muze geeft geen medisch advies, en diagnosticeert noch behandelt huidproblemen.
11.5 Muze is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
12.3 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland (afhankelijk van uw woonplaats).

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Muze B.V. zijn gedeponeerd bij KVK onder nummer 85072931.

De waardering van www.muze-skincare.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.2/10 gebaseerd op 756 reviews.